ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

  • Цените се без пресметан 18% ДДВ.
  • Минимален дневен закуп е 5000 импресии/дневно.
  • Закупените импресии можете да ги распределите во период со произволна должина, притоа запазувајќи ги погоре дефинираните минимални закупи на дневно ниво.
  • Закупените импресии се распределуваат рамномерно во зададениот период.
  • Незакупените импресии во тековниот ден пропорционално се доделуваат на тековните закупувачи, бесплатно, според бројот на импресии кои ги закупиле во тековниот ден.
  • Забрането е рекламирање спротивно на закон.

 

Информации, маркетинг, франшиза: [email protected]